Условия за поръчка

Правила и условия за ползване

Правила и условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Н Академия Трендхаус ЕООД предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина „Kuvings.bg”. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка „Съгласен съм с условията на услугата и ще се придържам към тях безусловно”, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на сайта Kuvings.bg, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на сайта Kuvings.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Потвърждавам моята поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор?

5. Н Академия Трендхаус ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Н Академия Трендхаус ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с  ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Н Академия Трендхаус ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Н Академия Трендхаус ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Н Академия Трендхаус ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Н Академия Трендхаус ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Н Академия Трендхаус ЕООД  са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Н Академия Трендхаус ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Н Академия Трендхаус ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват  транспортиране до адрес. Транспортът в рамките на София-град  е безплатен за поръчки на сума над 95лв. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България,  клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

10. Клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените стоки на Интернет магазина Kuvings.bg.

11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Н Академия Трендхаус ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на Kuvings.bg.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Н Академия Трендхаус ЕООД  се задължава при ползване на услугите:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Н Академия Трендхаус ЕООД  услуги;
 • да уведомява незабавно Н Академия Трендхаус ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 •  да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети Н Академия Трендхаус ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез интернет сайта Kuvings.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Н Академия Трендхаус ЕООД

15. Н Академия Трендхаус ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. Н Академия Трендхаус ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на  сайта Kuvings.bg. 

17. Н Академия Трендхаус ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Н Академия Трендхаус ЕООД  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Н Академия Трендхаус ЕООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез  сайта Kuvings.bg.

17а. Н Академия Трендхаус ЕООД  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. Н Академия Трендхаус ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Н Академия Трендхаус ЕООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Н Академия Трендхаус ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 Н Академия Трендхаус ЕООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Н Академия Трендхаус ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Н Академия Трендхаус ЕООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Н Академия Трендхаус ЕООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. Н Академия Трендхаус ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Н Академия Трендхаус ЕООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Н Академия Трендхаус ЕООД 

22. Н Академия Трендхаус ЕООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23 Н Академия Трендхаус ЕООД  гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Н Академия Трендхаус ЕООД  защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Н Академия Трендхаус ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а Н Академия Трендхаус ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Н Академия Трендхаус ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Н Академия Трендхаус ЕООД  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Н Академия Трендхаус ЕООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Н Академия Трендхаус ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата на сайта Kuvings.bg на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина  на сайта Kuvings.bg е собственост на Н Академия Трендхаус ЕООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Н Академия Трендхаус ЕООД, съобразно българското законодателство.

 

 

С прочитането на тези условия вие като потребител безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте сайта.

За контакти

 • homeАкадемия Трендхаус
 • phone+359 879 259 666 (9:30 - 17:30)
 • mailoffice@juice.bg
 • mapул. "П. Зографски" 4, бл. 2, партер

Последвай ни